Záměrem obce Kněžice byla realizace projektů, které povedou k energetické soběstačnosti, uzavřeným cyklům produkce a zároveň udrží finanční toky v obci. Jako první byla realizována linka na výrobu topných pelet z rostlinných odpadů. Současně proběhla realizace Domu s pečovatelskou službou, na který obec získala dotace. Po schválení dotací z programů EU „Energeticky soběstačná obec“ začaly Kněžice s výstavbou bioplynové stanice a centrální výtopny (kotle na biomasu), které zahájily provoz v roce 2006. Vybudování bioplynové stanice pomohlo od biologicky rozložitelného odpadu a splašků z domácnosti a nahradilo tak čistírnu odpadních vod a kanalizaci. Bioplynová stanice s jednou kogenerační jednotkou vyrábí z biomasy (dřevoštěpka a sláma) a biologicky rozložitelných odpadů (splašků, odpadů z domácností, zbytků jídla z restaurací apd.) elektřinu na prodej do sítě, teplo pro vytápění obce a ohřev vody. Většina zdrojů je získávána lokálně ze vzdálenosti do 30 km. V obci je na centrální síť napojeno 159 domácností, což zahrnuje více než 90% trvale žijících obyvatel. Kotelna na biomasu se dvěma kotli je v provozu dle potřeby pouze v topném období, kdy by přebytečné teplo ze samotné bioplynové stanice nestačilo na vytápění obce. Finanční zdroje na výstavbu stanice a výtopny získaly Kněžice z dotací Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí a dále z bankovního úvěru s patnáctiletou splatností. Provoz zajišťuje Energetika Kněžice s.r.o. zaměstnávající 5 lidí, která je ve vlastnictví obce. Svojí činností se věnuje především zpracování odpadu a využití biologicky rozložitelného odpadu. Zařízení je majetkem obce, zisk Energetiky je použit na krytí provozních nákladů a na placení nájmu obci, který slouží ke splácení úvěrů.

Na základě rozhovoru ze dne: 29.9.2014, doplněno o informace z: www.obec-knezice.cz a ze sborníku Otevřený prostor: komunitní modely financování, 2014
http://www.thinktank.cz/dok/sborniky-ze-seminare-otevreny-prostor

« Zpět do kategorie: Obecní projekty